Kärnkraftsolyckan i Tjernobyl - från SSM

References reports, statistics and facts regarding nuclear power, power production, environmental science and so forth.
Forum rules
  • Reference material only. Every new topic must have a link or a verifiable reference to published work.
  • Relevant and useful material only. The material must be of value for factual discussions about nuclear power, power generation, environmental science and similar.
  • Stay on topic. Discuss the referenced work only. Comparisons to similar works are acceptable.
  • Debunking is allowed. You may post references to studies which you feel need comment on why they are flawed.

Kärnkraftsolyckan i Tjernobyl - från SSM

Postby nils.rudqvist » 04 Feb 2009, 13:27

Title: Kärnkraftsolyckan i Tjernobyl - en sammanfattning femton år efter olyckan. (The nuclear accident in Chernobyl - a summary fifteen years after the accident)
Author: Leif Moberg
Availability: Downloadable from http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/Global/Publikationer/Rapport/Str%C3%A5lskydd/2001/ssi-rapp-2001-07.pdf.

SAMMANFATTNING: Kärnkraftsolyckan i Tjernobyl 1986 var en katastrof. För Ukraina, Vitryssland och Ryssland innebar den att ett antal människor som deltog i räddningsarbetet fick sätta livet till, att ett stort antal barn drabbats av sköldkörtelcancer, att hundratusentals människor fått flytta för gott, att stora landarealer inte är odlingsbara under lång tid framöver, att skogar inte kan utnyttjas och att många människor oroar sig för sin hälsa. På samma gång visar den senaste stora internationella utvärderingen av olyckans konsekvenser att den extra stråldosen till följd av olyckan för flertalet människor i inte innebär något allvarligt hälsoproblem. I Sverige kom det största nedfallet av radioaktiva ämnen i delar av Västerbotten, Västernorrland, Gävleborg, Uppland och Västmanland. De allra flesta får mycket låga stråldoser till följd av nedfallet. Ett begränsat antal personer som bor i områden med högst nedfall och som äter mycket vilt, insjöfisk och svamp kan femton år efter olyckan få stråldoser som uppgår till några tiondels millisievert per år. Hälsoeffekterna är mycket små eller obetydliga och man kan inte förvänta sig någon mätbar ökning i cancerfrekvens som kan förklaras av strålning från Tjernobyl. Det är framförallt i produkter som kommer från skogen som det fortfarande kan finnas relativt mycket radioaktivt cesium. Koncentrationerna av Cs-137 i vilt och svamp kan på vissa ställen och tidvis ligga över gränsvärdet för försäljning av dessa produkter. Trädbränslen för energiproduktion i större anläggningar eller privat kan ge upphov till höga koncentrationer av Cs-137 i askan, vilket medfört att SSI gett ekommendationer om hur askan ska tas om hand för att minska onödiga stråldoser. Rapporten sammanfattar olyckans konsekvenser i Sverige och i Ryssland, Vitryssland och Ukraina.

Summary (translated): The nuclear power plant accident in Chernoyl 1986 was a catastrophy. In Ukraine, Belarus and in Russia it caused a immediately number of deaths, a great number of children was affected with thyroid cancer, hundred of thousands of people had to move for good, big areals of land are not workable for a long time, forests cant be used and many people worry about their general health. At the same time, the international assesment of the accident show that the extra dose of radiation, as a result of the accident, did not cause any major health issues. The radioactive fallout fell mainly over Västerbotten, Västernorrland, Gävleborg, Uppland and Västmanland. The absolut majority of the general public will recieve very low doses as an effect from the fallout. A very small number of people that consumes much venison, fish or fungus might recieve absorbed doses of a few tenths of a millisievert per year. The effect on health from this doses of radiation are very low or negligible and a higher frequency of cancer is not expected as a result. It is mainly products from the forrest which still might contain relatively high concentrations of radiactive cesium. The concentratios of 137Cs in venison and fungus could on certain locations exceed the limits regarding sale of these products. The report summaries the consequences from the accident in Sweden and in Russia, Belarus and in Ukraine.
nils.rudqvist
 
Posts: 1
Joined: 05 Dec 2008, 17:22

Re: Kärnkraftsolyckan i Tjernobyl - från SSM

Postby Michael » 04 Feb 2009, 14:07

Goot mos Nils! Kan du formattera denna som de övriga inläggen också, samt gärna en engelsk översättning så blir jag lyckig. :)

/Micke
Michael
 
Posts: 117
Joined: 24 Nov 2008, 05:07


Return to The Peer Review

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests

cron